Vyhledat

Relax na MAX CHEMOFORM BST - Bazénové Super Tablety mini

Popis produktu

Chlor likviduje bakterie a viry, rozkládá nežádoucí látky, algicid zamezuje růstu řas a vločkovač sráží mikroskopické znečištění do vloček schopných se zachytit na běžných filtračních zařízeních. Jsou vhodné pro malé bazény a vířivky. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Popis první pomoci • Všeobecné pokyny: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě. • Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. • Při styku s kůží: Zavést lékařské ošetření. • Při zasažení očí: Ihned povolat lékaře. Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. • Při požití: Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou. Ihned vyhledat lékaře. • 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici. • 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Další relevantní informace nejsou k dispozici Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obsahuje: symklosen, 920 mg/g; síran měďnatý, pentahydrát, 5 mg/g Kategorie: desinfekce vody chlorová

Biano.cz

Relax na MAX CHEMOFORM BST - bazénové tablety

450 Kč

Do obchodu

Parametry

Dostupnost Skladem
Výrobce Relax na MAX

Zobrazit nejlepší cenu

Relax na MAX CHEMOFORM BST - Bazénové Super Tablety mini

4.9

450 Kč Cena včetně DPH

Podobné produkty

Související kategorie a produkty