Vyhledat

Zásady zpracování, ochrany osobních údajů a používání cookies

(část Všeobecných obchodních podmínek pro užívání Portálu umístěného na stránkách (URL) darjanabytek.cz) (dále jen “Zásady ochrany osobních údajů”)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou a závaznou součástí Všeobecných smluvních podmínek pro užívání Portálu.

1.2. Pojmy a definice s velkým počátečním písmenem užívané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, avšak zde nedefinované, mají význam, který jim byl přiřazen ve Všeobecných smluvních podmínkách užívání Portálu.

2. Zpracování osobních údajů a kontaktní údaje správce

2.1. Za osobní údaj je považována jakákoliv informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů (fyzické osoby) (dále jen “Osobní údaj”). Veškeré Osobní údaje Uživatele (fyzické osoby) jsou zpracovávány v souladu s Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen “Zákon o ochraně osobních údajů”). Tímto není dotčena povinnost správce Osobních údajů poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech, jež upravují platné právní předpisy.

2.2. Práva Uživatele v oblasti zpracování jeho Osobních údajů upravuje Zákon o ochraně osobních údajů.

2.3. Správcem Osobních údajů Uživatele Portálu je společnost Zdeněk Matuška, IČ:04198816, Břeclavská 4, Kostice, 691 52 (dále jen “Správce”). Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese jsem@zdenekmatuska.cz. Správce Osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování Osobních údajů, provádí zpracování a nese za něj odpovědnost.

3. Zdroje a účel zpracování Osobních údajů

3.1. Při používání Portálu dochází ke zpracování Osobních údajů v těchto případech:

3.1.1. při vyplnění registračního formuláře (uživatelský účet). Správce zpracovává tyto Osobní údaje:

 • e-mail a heslo;

 • jméno, přezdívka, pohlaví, datum narození, fotografie – v případě, že tyto údaje uvedete.

Tyto údaje jsou pro Správce nezbytné k umožnění Uživateli přihlášení do zákaznického účtu. Bez těchto údajů nelze přihlášení a využívání účtu umožnit. Heslo Správce uchovává v zašifrované podobě a nemá k němu přístup.

3.1.2. při vyplnění registračního formuláře (e-shop účet). Správce zpracovává následující Osobní údaje:

 • e-mail a heslo;

 • základní údaje – název e-shopu, kontaktní osoba, e-shop URL, telefonní číslo, feed URL;

 • popis e-shopu – v případě, že jej uvedete;

 • soubor produktového feedu – v přpadě, že jej vložíte;

 • fakturační údaje – IČO, název společnosti, ulice, město, PSČ, země, e-mail pro fakturaci;

 • země, měna, DIČ – v případě, že je uvedete;

Tyto údaje Správce potřebuje k tomu, aby mohl Uživateli umožnit přihlásit se do e-shop účtu. Bez těchto údajů není Správce schopen umožnit přihlášení a využívání účtu. Heslo je uchováváno v zašifrované podobě a Správce k němu nemá přístup. Základní údaje o e-shopu potřebuje k identifikaci e-shopu. Fakturační údaje potřebuje k vystavení faktury.

3.1.3. pokud Správce kontaktujete. Správce zpracovává tyto Osobní údaje:

 • e-mail a obsah zprávy;

 • telefonní číslo – v případě, že jej uvedete;

Tyto údaje Správce potřebuje k tomu, aby znal obsah Uživatelova dotazu, a mohl na něj reagovat.

3.1.4. pokud Uživatel vyhledává zboží podle fotografie. Správce zpracovává vloženou fotografii, a to pro účely vyhledávání.

4. Zákonný důvod zpracování Osobních údajů

4.1. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány ze 4 zákonných důvodů:

4.1.1. na základě souhlasu Uživatele;

4.1.2. na základě tzv. oprávněného zájmu Správce;

4.1.3. pokud spolu Správce a Uživatel uzavřeli smlouvu o poskytování služeb, Správce Osobní údaje zpracovává za účelem plnění smlouvy;

4.1.4. pokud povinnost zpracování ukládá Správci příslušný právní předpis.

4.2. Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami užívání a Zásadami ochrany osobních údajů a používání cookies“, které je umístěno v registračním formuláři v rámci registrace na Portál, uděluje souhlas se zpracováním svých Osobních údajů v souladu s Podmínkami a těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel má povinnost se před dokončením registrace na Portál seznámit s Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku je jednou z podmínek pro dokončení Registrace na Portál a užívání souvisejících služeb.

4.3. Uživatel bere na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla Správce nebo na e-mail Správce jsem@zdenekmatuska.cz

4.4. Máme v úmyslu být s Uživateli v pravidelném kontaktu. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, můžeme Vám na e-mail zasílat tzv. obchodní sdělení (newsletter), stejně tak v případě, že ste si vytvořili účet, můžeme Vám zasílat také informační e-maily související s Vašimi aktivitami na našem webu. Jedná se o e-mailové zprávy, ve kterých Uživatele informujeme zejména o novinkách a zajímavých akcích souvisejících se službami poskytovanými na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou Uživatel a Správce uzavřeli. Zasílání těchto e-mailových zpráv Správce provádí na základě tzv. oprávněného zájmu. V každém e-mailu Uživatel může odběr těchto zpráv zrušit. Uživatel může zasílání takových zpráv dopředu odmítnout e-mailem zaslaným na adresu jsem@zdenekmatuska.cz.

4.5. Se souhlasem Uživatele může Správce uchovávat e-mail uživatele také pro jiné účely, než je uvedeno výše. Příkladem může být sdělování informací o dalších akcích a zboží. Uživatel má možnost tento souhlas kdykoli odvolat.

4.6. Uživatel, který je obchodním partnerem Správce (typicky provozovatel e-shopu), bere na vědomí zpracování svých Osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně další Osobní údaje, které Uživatel poskytne v rámci Portálu. Pro urychlení platebních transakcí můžeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a dodací adresa. Osobní údaje jsou sdíleny s vydavatelem platební karty pro jednodušší posouzení rizika transakce a urychlení nákupního procesu. Kompletní informace o transakci má pouze vydavatel platební karty. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu posouzení transakce. Osobní údaje jsou sdíleny pomocí platební brány provozované společností Global Payments s.r.o., která je v tomto případě zpracovatelem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu na zpracování platebních transakcí. Toto zpracování probíhá na základě plnění smlouvy.

4.7. Uživatel, který je obchodním partnerem Správce (typicky provozovatel e-shopu), bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakékoliv změně ve svých Osobních údajích.

5. Doba uchování Osobních údajů

5.1. Veškeré Osobní údaje Uživatele budou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci účelů zpracování uvedených v Podmínkách a v obecně závazných právních předpisech. Po uplynutí lhůty Správce údaje anonymizuje. Po stanovenou dobu je uchovává, aby věděl, k čemu se zavázal, a byl schopen adekvátně reagovat.

5.1.1. Osobní údaje z účtu Správce zpracovává po dobu, kdy je účet aktivní. Po 2 letech neaktivity Správce účet smaže a údaje uchovává dalších 5 let.

5.1.2. Pokud Osobní údaje Správce zpracovává na základě souhlasu Uživatele, uchovává je do odvolání souhlasu Uživatelem, maximálně však 2 roky od jeho udělení. Pokud Uživatel souhlas odvolá, Správce Osobní údaje smaže, případně je nebude používat pro účely, pro které měl výslovný souhlas uživatele.;

5.1.3. Právní předpisy Správci ukládají povinnost uchovávat některé osobní údaje po delší dobu.

6. Příjemci Osobních údajů

6.1. Osobní údaje zpracovávané Správcem budou zpřístupněny zaměstnancům Správce, auditorům a poradcům Správce.

6.2. Osobní údaje zpracovávané Správcem mohou být za podmínek uvedených v Zákoně o ochraně osobních údajů předány třetí osobě a do zahraničí, a to zejména dceřiným společnostem Správce. Jedná se o tyto zpracovatele: 

Google, Meta, Seznam.

7. Práva Uživatele

7.1. Zjistí-li Uživatel nebo se domnívá, že Správce zpracovává jeho Osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, má Uživatel právo:

7.1.1. požádat Správce o opravu – pokud jsou Osobní údaje nesprávné nebo neaktuální;

7.1.2. vznést námitku - v případě, že se Uživatel domnívá, že Správce zpracovává osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, může proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat;

7.1.3. požádat Správce o výmaz (právo „být zapomenut“) - na žádost Uživatele Správce vymaže veškeré osobní údaje, které o něm evidujeme. V některých případech však může existovat jiný důvod, který Správce opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůže provést.

7.1.4. požádat Správce o omezení zpracování - v některých případech Správce sice Osobní údaje může uchovávat, ale nesmí s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

 • Uživatel popřel přesnost údajů a Správce potřebuje sdělení Uživatele ověřit;

 • Osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, ale Uživatel si nepřeje, aby je Správce vymazal a místo výmazu požádá jen o omezení zpracování;

 • Správce již osobní údaje nepotřebuje, ale Uživatel požádá o jejich uchování pro uplatnění svých právních nároků;

 • Uživatel vznese námitku proti zpracování, a to po trvání ověření Správcem, zda budou Osobní údaje dále zpracovávány v důležitém zájmu Správce, nebo k jejich zpracování nedojde;

7.1.5. požádat Správce o přenesení údajů – na základě žádosti Uživatele mu Správce poskytne Osobní údaje, které zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a zároveň je zpracovává automatizovaně. Takové údaje poskytne v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Druhou možností je předání těchto údajů správci, kterého Uživatel určí, a to za předpokladu, že s předáním bude souhlasit.

7.1.6. Pokud se Uživatel domnívá, že Správce porušuje pravidla zpracování osobních údaje, může podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Cookies

8.1. Při provozování Portálu jsou používány cookies. Cookies jsou malé soubory dat, které jsou při návštěvě webových stránek ukládány v počítači Uživatele, smartphonu nebo jiném koncovém zařízení, prostřednictvím kterého Uživatel realizuje přístup k internetu. Správce pomocí Cookies Uživatelům zpříjemňuje a usnadňuje užívání webových stránek. O zpracování cookies se více dozvíte zde.

9. BEZPEČNOST

9.1. Zdeněk Matuška IČ:04198816 dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zdeněk Matuška IČ:04198816 klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

9.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Zdeněk Matuška pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022